wedding-pkg

Option #1

Chicken Kabob Thigh , Koubiedh Kabob,
Tomato BBQ, White Rice, Zarashk Polo,
choice of one stew,2 appetizer and one salad.

$29.95 plus Tax and Gratuity

Option #2

Chicken Kabob thigh , breast, Koubideh Kabob,
Mixed Veggie abob, White rice, Bakaly Polo (green rice)
2 stew, 2 salad,2 appetizers.

$39.95 plus Tax and Gratuity

Option #3

Koubideh kabob, Barg Kabob (fillet mignon) chicken
kabob, (breast,Thigh)tomat BBq, white rice, shirin polo,
Bakaly polo with lamb , 2 stew ,3 appetizers, 2 salad

$49.95 plus Tax and Gratuity

Option #4

Chicken Kabob, Barg Kabob, Lamb Kabob, Tomato
Kabob, choice 3 Rice
3 Appetizers, 2 salad, 3 stew.

$59.95 plus Tax and Gratuity